English Deutsch |

Politika firmy

Realizací kvalitních výrobků a služeb rozvíjíme svoji pozici silné, stabilní a prosperující firmy, která je spolehlivým partnerem svým zákazníků v oblasti zpracování plechu na CNC strojích, provádění zámečnických prací a práškového lakování a to včetně dodržování závazných povinností a předcházení znečišťování životního prostředí. 

Politiku kvality a environmentu realizujeme na základě těchto atributů: 

Závazek vedení společnosti: 

• Vedení organizace vyhlásilo, zavedlo a udržuje politiku kvality a environmentu, která je vhodná pro účely a kontext organizace, podporuje její strategické zaměření a poskytuje rámec pro stanovování cílů kvality a environmentu
• Vedení organizace se zavazuje přispívat k neustálému zlepšování systému managementu kvality a environmentu včetně plnění příslušných požadavků a vytváření potřebných personálních, technických a finančních zdrojů 

Spokojený zákazník

• Požadavky zákazníka řešíme bez odkladu, kvalifikovaným a seriózním přístupem.
• Dodávkou výrobků a služeb na požadované technické úrovni a spolehlivým výrobním zázemím naplňujeme očekávání zákazníků.
• Dobré vztahy se zákazníky včetně zpětné vazby od zákazníka považujeme za základ pro zlepšování výroby a poskytování služeb a tím zajištění jejich inovace a modernizace
• Kompetence a odpovědnost pracovníků.
• Uvědomujeme si, že odbornost a zkušenosti našich pracovníků jsou zásadní pro realizaci kvalitních výrobků a pro poskytování služby; proto pro naše pracovníky vytváříme podmínky pro stálé vzdělávání.
• Naši zaměstnanci jsou zainteresováni na dodržení kvality dodávaných výrobků a poskytovaných služeb Spolupráce s externími poskytovateli
• Při spolupráci s našimi dodavateli vytváříme prostředí vzájemné důvěry a výhodné spolupráce 

Vzhůru Co nabízíme